Kongrenin Amacı ve Konusu

ETKİNLİĞİN AMACI

Türklerin tarih boyunca sahip oldukları fiziksel ve stratejik üstünlüklerinin arka planında yatan en önemli unsurlardan biri de sahip oldukları spor kültürüdür. Sporun kültürel bir olgu oluşunun somut göstergelerinden olarak zengin bir terminoloji, koruyucu kurumsal yapılanmalar ve sporu özendirici, geliştirici ve yaygınlaştırıcı yarışma biçimleri nesilden nesile aktarılarak yaşatılmıştır. Dolayısıyla, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Türkiye Yüzyılına Türk Sporu” kongresi, 100. Yılını tamamlayan cumhuriyetimizin sahip olduğu spor birikimini kuşatıcı bir yaklaşımla, devralınan miras, cumhuriyetin kazanımları ve gelecek yüzyıl perspektifleri kapsamında değerlendirmeyi ve kalıcı bir envanter oluşturmayı amaçlamaktadır.

ETKİNLİĞİN KONUSU

Kongrede ana temalar olarak, cumhuriyete aktarılan ve aktarılamayan spor mirası, cumhuriyetin ilk yüzyılında gençlik, spor ve spor eğitimi politikaları ile Türkiye yüzyılının gençlik ve spor vizyonu alan uzmanları tarafından değerlendirilirken; cumhuriyet dönemi sporu ve gelecek vizyonu, eğitim, yönetim, organizasyon, işletme, mevzuat, ulusal teşkilatlanmalar, uluslararası üyelikler, geleneksel sporlar, yerel yönetimler, rekreasyon, sivil toplum kuruluşları, kalkınma planları, Olimpiyat oyunları, kadın katılımı, branş gelişimi, milli bayramlar, uluslararasılaşma, üniversite sporları, okul sporları, yayıncılık, amatör spor, profesyonel spor, spor yüksek öğretimi, beden eğitimi ve spor dersleri, müfredat programları, çocuk ve spor, spor ekonomisi, spor hukuku, sporda etik konular, şiddet, spor ve sinema, spor ve sanat, spor ve çevre, spor ve turizm, spor ve azınlıklar, spor ve mesleki örgütlenmeler, spor müzeciliği, sporda araç-gereç üretimi ve teknolojisi, spor bilimlerinin gelişimi, yetenek arama ve geliştirme, izcilik, spor mükellefiyeti, öncü şahsiyetler, spor adamı yetiştirme, yabancı spor eğitmenleri ve spor medyası etrafında serbest bildirilerle ele alınacaktır.